Sociaal – cultureel Islamitisch Centrum S.M.A.

Inhoudsopgave

Aan de leden    .......................................4

Aanleiding tot de bouw van het Centrum................................ 5

Aanleiding tot het uitgeven van deze brochure......................... 5

Omschrijving tweede fase van het I.C.S................................. 6

Middelen............................................................................... 7

Doel en gebruik..................................................................... 7

Verdere afbouw van het I.C.S............................................... 8

Reeds voltooide bouwprojecten............................................. 8

Voorgenomen andere bouwprojecten in 2004........................ 9

Plattegrond van het I.C.S..................................................... 10

Materialenlijst...................................................................... 12

Meubilair en andere inboedel............................................... 16

Lonen en diensten................................................................ 17

Het I.C.S. in aanbouw......................................................... 18

Schets van het I.C.S............................................................ 19

Slotwoord........................................................................... 20

 

Aan de leden

Alle lof zij aan Allah Ta Ala, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen van Allah Ta Ala zij met Zijn laatste boodschapper, Hazrat Moehammad Moestafa, zijn nakomelingen, huisgenoten en volgelingen tot de Laatste Dag. Moge Allah Ta Ala ons beschermen tegen de verleidingen van Satan, de vervloekte. In naam van Allah, de Enige Ware God, de Oneindig Barmhartige, de Oneindig Genadige. Vrede, barmhartigheid en zegeningen van Allah Ta Ala zij met degenen, die de waarheid volgen en ondersteunen.

 

Geachte leden, het is ons een groot genoegen om de bouw van het Islamitisch Centrum Suriname aan de Livornoweg te mogen voortzetten. De eerste fase, omvattende het ontbossen en bouwrijp maken van het perceel, tevens het omrasteren van het geheel en het dichten van de trens langs het zuidelijke deel van het perceel middels het plaatsen van duikers is reeds voltooid.

Onze dank gaat uit aan alle leden die spontaan hun materiële en morele bijdragen hebben geschonken aan de uitvoering van dit project, doch in het bijzonder aan de broeder Hasan Joeman voor zijn adviezen en toezicht, de broeder Henny Nanhekhan (nu wijlen, moge zijn ziel in vrede rusten) voor het ontbossen, ophogen en bouwrijp maken van het perceel, de broeder Paul Zahoer voor onderhoud en egalisatie van het perceel en de familie Hadji G. Basnoe voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor de bouw van de schutting rondom het terrein. Ook de leden die in weekends en vooral op zondagen vrijwillig hun diensten hebben verleend voor de voltooiing van de eerste fase van het project zijn wij zeer erkentelijk.

 

Wij danken Allah Ta Ala voor het feit, dat de tweede fase van het project van start is gegaan. Deze fase omvat:

       1.      Het opzetten van een gebouw met diverse faciliteiten.

2.      Het aanleggen van een parkeerplaats.

 

De totale kosten voor de voltooiing van de tweede fase zijn begroot op SRD.  3.500.000,00 (drie miljoen vijfhonderd duizend Surinaamse dollars). Dat kan zeker gezien worden als een uitdaging aan leden en bestuur van de S.M.A. Wij zijn er echter vast van overtuigd, dat ook deze fase van het project met de financiële, materiële en morele steun van leden en sympathisanten gerealiseerd zal worden. Moge Allah Ta Ala iedereen die bijdraagt tot de welvaart van Zijn djamaa’at rijkelijk belonen. Aamien.

 

Michel Soebhan

Aanleiding tot de bouw van het Centrum

Volgens officiële en betrouwbare gegevens wonen er thans langer dan 135 jaar moslims in Suriname. In deze lange periode, waarin de Islamitische geschiedenis vele generaties van moslims heeft gekend, waren wij altijd op faciliteiten van niet-moslims aangewezen bij het ontplooien van sociale, culturele en sportactiviteiten.

Er bestond dringend behoefte aan de bouw van een centrum, waarin diverse faciliteiten zouden worden ondergebracht voor o.a. het beoefenen van sport, voor religieuze en sociaal-culturele samenkomsten, het ontplooien van sociale activiteiten enz. Vooral voor sport en sociale activiteiten waren de moslims nergens geaccommodeerd.

Deze behoefte werd reeds lang door de S.M.A. geconstateerd. Er werden dan ook lange tijd geleden plannen gemaakt om een centrum te bouwen, dat zou moeten voorzien in de bestaande behoeften. Het perceel voor dit project werd met veel moeite en grote inspanning verkregen van de overheid.

Maar omdat de S.M.A. prioriteit gaf aan de uitvoering van enkele andere noodzakelijke projecten zoals de bouw van moskeeën en offerhallen en het onderhoud van bestaande objecten, zoals het weeshuis, de scholen en de begraafplaatsen, moest de aanvang van het project worden uitgesteld.

Dank zij Allah werden wij door bepaalde broeders gestimuleerd om de aanvang van de bouw van dit multipurpose project niet langer uit te stellen en de ruwbouw ervan is nu bijna voltooid.

 

Aanleiding tot het uitgeven van deze brochure

Het zij vermeld, dat wij aanvankelijk geen behoefte gevoelden aan publiciteit van dit centrum van de S.M.A. Na de aanvang van de bouw ervan, werd dit initiatief door leden en niet-leden, die daar toevallig een bezoek brachten, hartelijk toegejuicht. Naast de spontane bijdragen die er volgden, kregen wij ook verwijten van het geheimhouden van zo’n groots project voor de leden. Dat was voor ons een stimulans om bekendheid te geven aan het I.C.S.

Indachtig het gezegde “onbekend maakt onbemind” wordt deze brochure, bevattende een omschrijving van het geheel, een begroting van de totale bouwkosten van het centrum, inclusief lonen, materialen en inboedels en andere door de S.M.A. reeds voltooide en nog uit te voeren projecten uitgegeven. Wij hopen u hiermee genoeg informatie te verschaffen om over te gaan tot ondersteuning van dit unieke project voor de Islamitische gemeenschap in Suriname in het bijzonder en voor de totale Surinaamse gemeenschap in het algemeen.

 

Omschrijving tweede fase van het I.C.S.

Locatie I.C.S.

Het Islamitisch Centrum Suriname wordt gebouwd op het 4 ha grote perceel van de S.M.A. aan de Livornoweg tegenover het Soebhandorp.

 

Op te zetten gebouw

Lengte: 90 m; breedte: 40 m; totale bouwoppervlakte: 3600 m², bestaande uit 1. begane grond en twee verdiepingen aan de oostelijke vleugel (400 m²),

2. begane grond en twee verdiepingen aan de westelijke vleugel (400 m²),

3. begane grond met een verdieping aan de zuidelijke vleugel (525 m²),

4. bovenverdieping aan de noordelijke vleugel (525 m²) en

5. een ruime hal (2275 m²) in het midden van het gebouw.

 

Faciliteiten

Het gebouw biedt faciliteiten voor

 1. een Daroel Oeloem voor jongens en een voor meisjes,
 2. huurappartementen,
 3. seniorenverblijf, 
 4. een gymnastiekzaal voor vrouwen
 5. een gymnastiekzaal voor mannen
 6. een ruime conferentiezaal,
 7. een ruime ontmoetingszaal voor vrouwen,
 8. een ontvangstzaal voor officiële gasten,
 9. diverse kantoorruimten,
 10. een computercentrum voor jongens
 11. een computercentrum voor meisjes
 12. een bibliotheek met leeszaal,
 13. de S.M.A. – drukkerij,
 14. de S.M.A. – shop,
 15. een centrale wasserij,
 16. een centrale keuken met eetzaal,
 17. een goederenmagazijn,
 18. een vrieskamer voor de opslag van vlees, vis enz.,
 19. een polikliniek,
 20. een afdeling van de jeugd tandverzorging,
 21. een medisch laboratorium,
 22. een videostudio,
 23. een grote bijeenkomstenhal met faciliteiten voor zaalsport,
 24. een restaurant.

Parkeerplaats

De aanleg van een parkeerplaats binnen de omrastering van het terrein voor minimaal 250 grote en kleine voertuigen. De parkeerplaats zal in eerste instantie voorzien worden van een dikke laag schelpen. In een volgende fase van het project zal de bestrating ervan met straattegels plaatsvinden.

 

Middelen

Het project zal gefinancierd worden met donaties en giften van leden en sympathisanten. Op alle leden van de S.M.A. en sympathisanten wordt er een dringend beroep gedaan om dit voor de gemeenschap zeer belangrijke project met hart en ziel financieel, materieel en moreel te ondersteunen.

Uw maandelijkse vaste bijdrage voor dit project kunt u storten bij De Surinaamsche Bank N.V op rek.nr. 11 06 902 (SRD), rek.nr. 46 23 487 (Euro) en in Nederland bij de ABN-AMRO op rek.nr. 42.53.06.461 (Euro).

 

Doel en gebruik

Het centrum zal gebruikt worden voor o.a.:

 1. Het gezamenlijk lezen van de iednamaaz, gevolgd door de gezamenlijke iedviering door alle leden van de S.M.A.
 2. Het organiseren van de hoofddjalsa van mielaadoennabie.
 3. Het gezamenlijk vieren van islamitisch nieuwjaar.
 4. Het organiseren van de iedoelfitr- en de jawme mielaadsportdag.
 5. Het houden van jeugdkampen.
 6. Het organiseren van conferenties en vergaderingen.
 7. Het verhuren van het complex bij huwelijken, verjaringen enz.
 8. De opvang van seniorenburgers.
 9. Het verhuren van logeerappartementen aan buitenlandse moslims.
 10. Het opleiden van jongens en meisjes tot schriftgeleerden.
 11. Het opleiden van jongens tot imaams.
 12. Het beoefenen van diverse takken van sport
 13. Het verzorgen van gymnastieklessen.
 14. Het inrichten van een afdeling van de jeugd tandverzorging.
 15. Het inrichten van een polikliniek.
 16. Het inrichten van een medisch laboratorium.
 17. Het onderbrengen van de S.M.A. – Drukkerij.
 18. Het onderbrengen van de S.M.A. – Shop.
 19. Het inrichten van een bibliotheek met leeszaal.
 20. Het exploiteren van een restaurant.

 

De verdere afbouw van het I.C.S.

Derde fase Islamitisch Centrum Suriname

Na de tweede fase van het centrum te hebben voltooid, zullen wij starten met de derde fase van het project.  Die bestaat uit het aanleggen van een sportveld met tribune (1000 zitplaatsen), een kinderspeelplaats en een wandelpark.

 

Vierde fase Islamitisch Centrum Suriname

Ten slotte zal het centrum afgerond worden met de bouw van de vierde lagere school van de S.M.A. en de bouw van een vakschool voor de opleiding van jongeren tot vaklui z.a. kleermaker, meubelmaker, lasser, schilder enz.

 

Reeds voltooide andere bouwprojecten

Dank zij Allah Ta Ala zijn naast de werkzaamheden aan het I.C.S. ook nog de volgende projecten in de afgelopen twee jaren voltooid.

1. De ontbossing en egalisering van het 2 ha grote perceel te Waterloo in het district Nickerie voor de aanleg van een begraafplaats..

 

2. De bouw van de Masdjid Ghawsoel Azam te Uitkijkpolder.

 

3. De bouw van de Masdjid Anwaaroel Qiblatain aan de Vredenburgweg.

 

4. De verdeling van de Masdjid Barakaate Madiena aan de Skoertjieweg te Clarapolder in Nickerie in een gebedsruimte en een hal. De ophoging van het erf waarop deze moskee staat, groot 2000 m², is ook reeds voltooid.

 

6. De restauratie van het S.M.A. - complex te Wageningen.

 

8. De inrichting van vijf vertrekken van het Hadji I. Ramdjan Weeshuis tot een logement en het operationeel maken daarvan.

 

9. De algehele restauratie en het schilderwerk van het centrum aan de Kankantriestraat inclusief de vervanging van het dak van de Djama Masdjid.

 

10. Gedeeltelijke restauratie van het complex te Peperhol, Saramacca .

11. De vervanging van het dak en het plafond van de Masdjid Aboe Bakr Siddieq te Vredenburg Serie B.

 

12. De vervanging van de toiletten van de Ansarischool.

 

13. De omrastering van het door de familie Soebhan aan de S.M.A. geschonken perceel voor de bouw van een masdjid aan de Livornoweg.

 

14. De bouw van een hal met een oppervlakte van 200 m² annex keuken en toiletten te Meerzorg in Commewijne.

 

Voorgenomen andere bouwprojecten

Het streven is er op gericht om ook nog de volgende projecten in het jaar 2005 te realiseren. Daarbij is de volledige materiële en morele ondersteuning van de leden een onvermijdelijke vereiste. Wij gaan in naam van Allah Ta Ala van start en hopen op uw offervaardigheid en geloofskracht.

 

1. Het operationeel maken van de S.M.A. – begraafplaats te Waterloo in het district Nickerie. Het perceel is al ontbost en geëgaliseerd. Er moet nog een aula van 8 m bij 12 m voor het doen van de djanazanamaaz gebouwd worden inclusief de aanleg van ten minste een waterkraan voor het doen van woezoe. De aula moet voorzien zijn van ingebouwde zitbanken.

2. Het bouwen van de Masdjid Imaam Hasan aan de Welgedacht A Weg. De vorige eigenaar van het perceel weigert dit te verlaten. Er is een zaak gaande om hem via rechtsmiddelen tot ontruiming te dwingen. In een later stadium zullen er hier woningen gebouwd worden voor behoeftige S.M.A. – leden.

3. Het afbouwen van de woning en de masdjid, alsmede een hal en de omrastering van het perceel aan de Skoertjieweg te Clarapolder in Nickerie.

4. Het restaureren van het weeshuis/schoolgebouw aan de Sophia’s Lustweg en het aldaar oprichten van de derde lagere school van de S.M.A.

5. Het bouwen van de Mawlana Muhammad Abdul Aleem Siddiqi Masdjid te Wageningen in het district Nickerie.

6. Het afbouwen van de beheerderwoning van het complex te Saramacca.

7. Het aanvangen van de bouw van de Masdjid Basharate Madiena te Houttuin (Highway). Het perceel voor deze moskee is reeds geschonken door de familie Abdoel Basharat.

8. Het bouwen van de Masdjid Imam Aboe Hanifa aan de Livornoweg.

9. Het bouwen van een hal aan de Livornoweg voor de qoerbanie en andere gelegenheden t.b.v. de leden van dat ressort.

10. Het afbouwen van de Masdjid Imaam Hoesain te Meerzorg.

 

Materialenlijst

Beton

20 ton Ø 20

  6 ton Ø 16                                                    

10 ton Ø 12                                                    

56 ton Ø 10                                                    

18 ton Ø   8                                                    

Totaal 110 ton................... SRD  264.000,00
Binddraad 500 kg............. SRD      2.000,00

Grind 200 m³....................... SRD    15.000,00

Cement 6500 zkn…………. SRD  117.000,00

Schelpen 500 m³.................. SRD    17.500,00

Scherpzand 300 m³.............. SRD      6.000,00

Schuurzand 50 m³.............. SRD      1.000,00           

Mortel 600 m³..................... SRD  194.400,00

190 v. 18 mm multiplex........ SRD    19.570,00

Totaal beton         SRD 636.470,00

 

Bouwstenen

10.000 x 6” à 2.20............... SRD    22.000,00

32.000 x 4” à 1.40............... SRD    44.800,00

16.000 holle stenen.............. SRD    22.400,00

300 x 6” sierstenen à 2.80.... SRD         840,00

400 x 4” sierstenen à 2.00.... SRD         800,00

Totaal bouwstenen         SRD   90.840,00 

 

Dakconstructie gegalvaniseerde buizen

220 van 50 x 100................. SRD    44.000,00

220 van 50 x 50................... SRD    26.400,00

5 x plaat 10 mm................... SRD      4.568,25

30 x hoekijzer 4”.................. SRD      8.467,20

100 kg lasdraad................... SRD         810,40

Bouten en moeren................ SRD      6.000,00

Totaal dakconstructie     SRD   90.245,00

 

Dakbedekking

4500 m z.pl. 28 BG trapez.... SRD   67.500,00

100 m nokplaten.................. SRD     3.000,00

Totaal dakbedekking                           SRD   70.500,00

Opvulzand

Vloer 4000 m³

Bloemenpark 1000 m³

Parkeerplaats 5000 m³

Totaal opvulzand 10.000 m³.............................. SRD 125.000,00

 

Afwatering

150 x 6” pvc        SRD   7.839,00

40 x 6” bochten...................... SRD      916,00  

160 x 4” pvc........................... SRD   3.216,00

150 x 4“ bochten.................... SRD      844,00

200 x 2” pvc........................... SRD   2.036,00

150 x 2” bochten.................... SRD      261,00

75 x 2” T – stukken ............... SRD      268,50

Totaal afwatering                                 SRD   15.381,00

 

Sanitair

65 x toiletpotten compleet    SRD 19.500,00

60 x wasbakken + kraan......... SRD   9.000,00

50 x douches + onderkraan..... SRD   3.500,00

2 x dub. wasaanrechten........... SRD   1.000,00

40 x enk. wasaanrechten......... SRD   8.000,00

600 m²  vloertegels.................. SRD 18.000,00

2500 m²  wandtegels............... SRD 37.500,00

65 x badkameruitlaten............. SRD      161,00

65 x zeepdozen....................... SRD   2.145,00

65 x toiletpapierhouder............ SRD   2.145,00

4 x elektrische waterpompen... SRD   1.853,00

4 x watertanks........................ SRD   3.605,00

65 x tapkranen........................ SRD   1.000,00

Totaal sanitair                                      SRD 107.410,00

 

Hout

50 m³ gezaagd zacht bekistingplanken

50 m³ gezaagd hard bekistingposten

35 m³ gezaagd hard daklatten 2 x 5

Totaal 135 m³ gezaagd hout     SRD   40.500,00

 

Deuren

65 x toiletdeuren..................... SRD   9.750,00

37 kamerdeuren...................... SRD   5.350,00   

80 x voordeuren...................... SRD 20.000,00           

112 x deursloten..................... SRD   8.569,00

65 toiletsloten.......................... SRD   3.980,00

177 kozijnen........................... SRD   9.450,00

233 paar scharnieren............... SRD   1.185,00

Totaal deuren        SRD 58.285,00

 

Elektra

Serieschakelaars 125 st........... SRD   1.700,00

Enkelschakelaars 150 st.......... SRD   1.618,00

Stopcontacten 200 st.............. SRD   1.086,00

Inbouwdozen 350 st................ SRD   1.232,00

Universele dozen 100 st........... SRD     720,00

Centrale dozen 180 st.............. SRD     905,00

Trekdozen 50 st....................... SRD     139,00

Einddozen 70 st....................... SRD     194,00

Pijp 5/8 700 st......................... SRD  1.736,00

Lasdoppen 12 pkn................... SRD     300,00

Moffen  350 st......................... SRD       70,00

vmvk 4 x 10 mm 100 m........... SRD     500,00

vmvk 3 x 6 mm 100 m............. SRD     400,00

vmvk 3 x 2½ mm 200 m.......... SRD     462,00

vmvk 3 x 4 mm 100 m............. SRD     450,00

Installatiedraad 55 rollen......... SRD    8.989,00

Zek. kasten 6 groepen 15 st... SRD    6.000,00

Railkasten 4 st........................ SRD    2.000,00

Tekening................................ SRD    2.000,00

Keuring.................................. SRD    3.000,00

Aansluiting............................. SRD150.000,00

Totaal elektra                                      SRD 183.499,00

 

Ramen

150 p. x 9 treden sh.bomen...... SRD  3.000,00

1350 x shutterglazen................. SRD  4.428,00

40 x gl. schuiframen 3 delig...... SRD 32.400,00

Totaal ramen                                         SRD 39.828,00

Plafond

Pvc schroten 4000 st. v. 6 m... SRD 42.000,00   

Latten 10.000 m..................... SRD 10.000,00   

Lijsten 250 lengtes van 6 m..... SRD 11.250,00

Totaal plafond       SRD 63.250,00

 

Lampen

2 x 20 watt 300 st................... SRD 12.633,00

30 security lampen 175 watt.... SRD   3.000,00

Totaal lampen                                       SRD 15.633,00

 

Spijkers

200 kg 3 “

350 kg 2½”

350 kg 2”

100 kg 4”

Totaal 1000 kg......................... SRD 3.330,00

50 kg 1½”................................ SRD    293,00

100 kg dakspijkers 3”............... SRD    352,00

100 kg betonspijkers 2½”......... SRD    627,00

Totaal spijkers      SRD   4.602,00

 

Verfmaterialen

55 x 25 kg acryl zijdeglans...... SRD 12.100,00   

1 x 25 kg houtmenie................ SRD      250,00   

2 x 25 kg aflak........................ SRD      500,00   

3 x 25 liters terpentine............. SRD      375,00   

4 x 1 gallon plamuur................ SRD      210,00   

2 x 1 gallon stopverf................ SRD        60,00   

Kleurverf................................ SRD      150,00   

Onvoorziene kosten................ SRD   1.100,00   

Totaal verfmaterialen                           SRD 12.545,00

 

Totaal materialen                               SRD 1.553.988,00

 

 

 

 

Meubilair en andere inboedel

Keukenkasten 1 grote........................ 5.000,00

Keukenkasten 5 normale................. 17.500,00

Keukenkasten 42 kleine................. 105.000,00                                                                    

Kleerkasten 8 grote........................... 4.000,00

Kleerkasten 3 normale....................... 1.200,00

Kleerkasten 42 kleine...................... 12.600,00

Bedden (enkel) 138......................... 13.800,00

Matrassen  (enkel) 138.................... 13.800,00

Kussens 138..................................... 1.000,00

Bureaus 12........................................ 8.400,00

25 bureaustoelen (voor kantoor)........ 8.750,00

Jardin stoelen 2000 stuks................. 50.000,00

Bankstellen 25 kleine....................... 15.000,00

Bankstellen 3 normale........................ 3.000,00

Bankstellen 4 grote............................ 8.000,00

Eettafels 21 kleine.............................. 7.500,00

Eettafels 15 grote............................... 7.500,00

Tafels 3 normale................................ 1.200,00

Tafels 18 grote................................ 13.000,00

Computers met monitor 25 stuks...... 50.000,00

Printers 6 stuks.................................. 3.000,00

Gasfornuizen 2 grote.......................... 4.000,00

Gasfornuizen 5 kleine......................... 5.000,00

Kookplaten 42 stuks....................... 21.000,00

Magnetrons 45 stuks....................... 33.750,00

Wasmachines 2 grote......................... 6.000,00

Wasmachines 3 kleine........................ 4.500,00

Televisietoestellen 40 stuks.............. 30.000,00

20 plafondventilatoren........................ 2.000,00

50 staande ventilatoren...................... 5.000,00

3 grote vrieskasten............................. 6.000,00

42 kleine ijskasten........................... 21.000,00

5 grote ijskasten................................ 7.500,00                                                                              

10 rolstoelen.................................... 35.000,00   

Gordijnen en Keukengerei............... 25.000,00

Medische apparatuur..................... 250.000,00

Totaal inboedel........................................ 805.000,00

 

Lonen en diensten

Graafwerk en grondverzet

Graafmachine......................... SRD  26.000,00

Tractor.................................. SRD  17.000,00

Totaal graafwerk en grondverzet        SRD  43.000,00

 

Waterleidinginstallatie

260 tappunten......................... SRD 27.000,00

Totaal waterleidinginstallatie......................... SRD   27.000,00

 

Liftinstallatie

Lift 6 personen ....................... SRD 45.000,00

Totaal liftinstallatie SRD   45.000,00

 

Airco’s

25 airco’s.......................... SRD      56.550,00

Totaal airco’s incl. installatiekosten   SRD   56.550,00

 

Lonen

Laswerk............................... SRD   15.000,00

Lichtinstallatie 600 lichtp........ SRD   15.000,00

Schilderloon.......................... SRD   45.000,00

Diensten leden....................... SRD   40.000,00

Bouwloon............................. SRD 555.000,00

Totaal lonen          SRD     670.000,00

 

Parkeerplaats & wegen

Straattegels 6.500 m²........... SRD  162.500,00

Scherpzand 650 m³.............. SRD    13.000,00   

Totaal parkeerplaats       SRD     175.500,00

 

Totaal onvoorziene kosten        SRD     123.962,00

 

Totale kostenraming..................................... SRD  3.500.000,00

........................................................................ US$  1.150.000,00

..................................................................... EURO  1000.000,00

 

N.B.: Deze bedragen zijn gebaseerd op de huidige prijssituaties en kunnen evenals de hoeveelheden materialen veranderen.

 

Het I.C.S. in aanbouw

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schets van het Islamitisch Centrum Suriname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotwoord

Geachte leden, wij weten allemaal, dat veel handen licht werk maken. De gehele S.M.A. met al haar projecten is eigendom van ons allemaal. In welk district of ressort u ook woont, zolang u lid bent van de S.M.A., bent u samen met alle andere leden mede-eigenaar van het gehele vermogen en al de bezittingen van deze vereniging.

Op de leden van de verschillende ressorten van de S.M.A. wordt daarom een dringend beroep gedaan om op eigen kracht de respectievelijke projecten te realiseren. Het hoofdbestuur zal daarbij een begeleidende, adviserende en toezichthoudende taak hebben.

Wat wij hier voor onszelf bouwen, zullen wij eens moeten laten voor onze erfgenamen, zonder daarvan verder profijt te hebben. Wat wij omwille van de godsdienst van Allah Ta Ala voor onze djamaa’at bouwen, zullen wij ook laten voor onze komende generaties, maar de beloning daarvan zullen wij ook na onze dood blijven ontvangen in het hiernamaals.

Allah Ta Ala zegt in de Qoer’aan Al Kariem het volgende:

“ O gij gelovigen, vreest Allah en laat iedereen zich voorbereiden voor de toekomst (het hiernamaals).”                       

                                                                   (Hoofdstuk 59 vers 18)

 

“De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen om de zaak van Allah besteden, is als een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend.”

(Hoofdstuk 2 vers 261)

 

 “Zij die hun rijkdommen bij nacht en bij dag, stilletjes of openlijk weggeven, zullen hun beloning van hun Heer ontvangen; zij zullen vrees noch treurnis hebben.”

(Hoofdstuk 2 vers 274)

 

 “En welke rijkdommen gij ook weggeeft (voor de zaak van Allah), het zal slechts u ten goede komen en gij geeft alleen om Allah’s tevredenheid te zoeken. En welke rijkdommen gij ook besteedt (voor de zaak van Allah) het zal u ten volle worden terugbetaald (door Allah) en u zal geen onrecht worden aangedaan.”                                              (Hoofdstuk 2 vers 272)

 

Wa sallallaahoe alaa habiebihie sayyidinaa moehammadinw-wa alaa aalihie wa as’haabihie adjma’ien wa baaraka wa sallam.